අප අමතන්න

213J
5b26b68973cf46b78615ce0b5bfcd83e

මූලස්ථානය

6 වන මහල, Jinyanlong ප්ලාසා, හයිඩියන් දිස්තික්කය, බීජිං, 100096, චීනය.
දුරකථන: + 86-10-62713205; + 86-10-62713206
ෆැක්ස්: + 86-10-62713168
විද්යුත් තැපෑල: sales@bestcalibrator.com
ස්කයිප්: yangyang-ඩඩා
What's App:+86-15210919985
We Chat:+86-15210919985

SPMK

නිෂ්පාදන පදනම

B26,Zhongkai Enterprise Area, Economic and Technological Development Zone,
Xinxiang City,Henan Province,453000,China
Phone:+86-373-7883360/1/3/5
Fax:+86-373-7883368