ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

൨൧൩ജ്
൫ബ്൨൬ബ്൬൮൯൭൩ച്ഫ്൪൬ബ്൭൮൬൧൫ചെ൦ബ്൫ബ്ഫ്ച്ദ്൮൩എ

ആസ്ഥാനം

6-മത്തെ ഫ്ലോർ, ജിംയംലൊന്ഗ് പ്ലാസ,, Haidian ജില്ല, ബീജിംഗ്, 100096, ചൈന.
ഫോൺ: + 86-10-62713205; + 86-10-62713206
ഫാക്സ്: + 86-10-62713168
ഇമെയിൽ: sales@bestcalibrator.com
What's App:+86-15210919985
We Chat:+86-15210919985

SPMK

പ്ലാന്റാണ്

B26,Zhongkai Enterprise Area, Economic and Technological Development Zone,
Xinxiang City,Henan Province,453000,China
Phone:+86-373-7883360/1/3/5
Fax:+86-373-7883368