SPMK214L – Oil/WATER – 700bar/10000psi

SPMK214L – Oil/WATER – 700bar/10000psi

කෙටි විස්තරය:

Hydraulic Pressure Comparator Pump

(0-700) bar, Portable Type, Hand use.

 


නිෂ්පාදන විස්තර

APPLICATION

ORDER INFO

SPMK214L High Pressure Comparator

පීඩනය රංගේ: (0-700) බාර්; (0-10,000) වර්ග අඟලකට

ගැලපුම් යෝජනාව: 0.2bar; 20kPa

සම්බන්ධතාවයකදී: M20x1.5 විකල්ප

මානයක්: (180 × 384 × 198) මි.මී.

ශුද්ධ බර: 4.7 කිලෝ ග්රෑම්

මාධ්ය: තෙල්

උපාංග: මුද්රා අංගයක් (10pcs), (2pcs) ප්ලග්


 • පසුගිය:
 • ඊළඟ:

 • SPMK214L 70bar calibration solution

  Order 214L

 • ආශ්රිත නිෂ්පාදන

  Join Us Now!
  SPMK Instruments now is seeking distributors worldwide:
  We provide samples and technical supports.
  Please leave your contact info or email us for more details.We will contact you very soon.