Môi trường Công ty - Bắc Kinh phán Technology Co, Ltd

Môi trường Công ty

tổng hành dinh

cơ sở sản xuất

Tham quan nhà máy