සමාගම පරිසර - බෙයිජිං කතා කොට-, '' තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත

සමාගම පරිසර

මූලස්ථානය

නිෂ්පාදනය මූලික

කර්මාන්ත ශාලාව චාරිකාව