ការងារនិងអាជីព

ទីក្រុងប៉េកាំងមានព្រះបន្ទូល Technology Co. , Ltd. ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ជំនាញបំផុតក្រិតតាមខ្នាត & ‧សម្ពាធ / សីតុណ្ហភាព។ យើងតែងតែកំពុងសម្លឹងមើលសម្រាប់បុគ្គលងប់ងល់ដើម្បីចូលរួមក្រុមរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមើលឃើញទីតាំងបើកមួយនៅទីនេះដែលសមនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកយើងនៅតែលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកដើម្បីឈានដល់ការចេញទៅពួកយើង។ ប្រសិនបើអ្នកមានឆ្លងនិងបទពិសោធចាំបាច់យើងចង់និយាយជាមួយអ្នក។ ចុចទីនេះ  sales@bestcalibrator.com  ដើម្បីផ្ញើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យពួកយើង។