ក្រុមហ៊ុនបរិស្ថាន - ទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែមានព្រះបន្ទូល Technology Co. , Ltd.

បរិស្ថានក្រុមហ៊ុន

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ផលិតកម្មមូលដ្ឋាន

រោងចក្រទេសចរណ៍


Join Us Now!
SPMK Instruments now is seeking distributors worldwide:
We provide samples and technical supports.
Please leave your contact info or email us for more details.We will contact you very soon.